Regulamin internatu

REGULAMIN INTERNATU MIĘDZYSZKOLNEGO

W STARYM SĄCZU

 

REGULAMIN WYCHOWANKÓW

 

Internatu Międzyszkolnego w Starym Sączu

 

§ 1

 

1.Zasady przyjmowania do Internatu określają zasady rekrutacji uzgodnione z organem prowadzącym placówkę.

 

2.Kandydat oraz rodzice/opiekunowie prawni mają obowiązek zapoznania się z Regulaminem przed przystąpieniem do procesu rekrutacji do internatu.

 

3.Chęć zamieszkania w internacie wiąże się w akceptacją n/n regulaminu i obowiązkiem jego przestrzegania.

 

4.Regulamin obowiązuje wszystkich wychowanków.

 

5.Wychowanek uczęszczający do szkoły z poza obrębu szkól powiatowych zobowiązany jest dostarczyć zaświadczenie ze szkoły potwierdzające, że jest jej uczniem/uczennicą, w każdym roku pobytu w internacie.

 

6.Decyzja o rezygnacji z mieszkania w internacie musi mieć potwierdzenie pisemne,

 

w przypadku wychowanków niepełnoletnich potwierdzają rodzice/prawni opiekunowie, wychowanek pełnoletni decyzję o rezygnacji może podpisać osobiście.

 

 

 

§ 2

 

1.Każdy wyjazd wychowanka z placówki jest rejestrowany w zeszycie wyjazdów, ewentualnie w zeszycie uwag wychowawczych.

 

2.Każde wyjście wychowanka z internatu w godzinach popołudniowych i wieczornych rejestrowane jest w zeszycie wyjść, a wyjścia w czasie nauki własnej są uzgadnianie z wychowawcą. Wyjścia do szkoły nie należy zgłaszać.

 

3.W czasie nauki własnej i w godzinach ciszy nocnej drzwi wejściowe są zamykane dla wychowanków. W tym czasie wychowankowie wchodzą i wychodzą do internatu po wcześniejszym uzyskaniu zgody wychowawcy grupy i otworzeniu przez niego drzwi.

 

4.Z uwagi na bezpieczeństwo wychowankowie mogą wychodzić z internatudo godziny 21.00 w porze czasu letniego, a do godziny 20.00 w porze czasu zimowego

 

5.Najpóźniejszą porą powrotu do placówki jest godzina 21.30. W wyjątkowych sytuacjach związanych z działaniami szkoły, do której uczęszcza wychowanek, po przedstawieniu dokumentu ze szkoły potwierdzającego konieczność późniejszego powrotu, wychowanek może wrócić później do internatu, nie później jednak niż o godzinie 23.00.

 

Każdorazowo w takiej sytuacji wychowanka do internatu winna odprowadzić osoba dorosła (wskazana przez rodzica lub samego wychowanka).

 

4. Nocowanie poza placówką od poniedziałku do piątku nie jest wskazane.

 

W wyjątkowych sytuacjach o zwolnieniu wychowanka decydują rodzice/opiekunowie prawni w uzgodnieniu z wychowawcą.

 

§ 3

 

1.Wychowankowie mają obowiązek uczęszczania do szkoły, nie opuszczania i nie spóźniania się na lekcje oraz osiągania pozytywnych wyników w nauce na miarę swoich możliwości.

 

2.O nieobecności w szkole i jej przyczynach musi być poinformowany wychowawca internatu . Wychowanek pozostający w domu w dniach zajęć szkolnych powinien jak najszybciej poinformować internato przyczynach pobytu w domu i planowanym terminie powrotu do placówki.

 

3.Obowiązkowa nauka własna w internacie trwa w godzinach 16.00 – 18.00.

 

W tym czasie wszystkich wychowanków obowiązuje cisza, należy również ograniczyć odwiedziny w pokojach( dotyczy wychowanków mieszkających w pokojach)

 

4.Wychowankowie którzy mają średnią ocen 4.5, są zwolnieni z nauki własnej.

 

5.W pokoju można uczyć się przy zapalonym górnym świetle do godziny 23.00 pod warunkiem, że nie przeszkadza to współlokatorom. Jeżeli współmieszkańcy w pokoju śpią, wychowanek może kontynuować naukę na świetlicy lub pokoju nauki do godziny 24.00, po uzyskaniu zgody wychowawcy dyżurującego w nocy.

 

§ 4

 

1.Rodzice/prawni opiekunowie w dniu przyjazdu wychowanka do internatu w danym roku szkolnym, wypełniają stosowne oświadczenie o stanie zdrowia dziecka oraz kartę informacyjną o stanie zdrowia wychowanka.

 

2.Rodzice/prawni opiekunowie powinni powiadomić dyrektora internatu i wychowawców o wszelkich przewlekłych chorobach i dolegliwościach, a także lekach przyjmowanych na stałe przez wychowanka, podając nazwę leku oraz dawkowanie.

 

3.Wychowawcy nie posiadają uprawnień do podawania leków wychowankom.

 

4.Wychowankowie przebywający w internacie mogą korzystać z pomocy lekarza pierwszego kontaktu w przychodni w Starym Sączu

 

5.Badania planowe, okresowe i specjalistyczne należy wykonywać we własnym zakresie pod opieką rodziców/prawnych opiekunów.

 

6.Obowiązkiem chorego wychowanka przebywającego w internacie jest niezwłoczne zgłoszenie swojej dolegliwości, stanu zdrowia dyżurującemu wychowawcy i w miarę możliwości szybkie udanie się do lekarza pierwszego kontaktu.

 

7.Wychowanek, który jest chory powinien pozostać w domu.

 

8.Wychowanek, który zachoruje w internacie i otrzyma zwolnienie lekarskie powinien być niezwłocznie zabrany przez rodzica/opiekuna prawnego do domu.

 

9.Wychowanek niepełnoletni zgłaszający niepokojące dolegliwości bólowe lub w przypadku zagrażającego stanu zdrowia, odwożony jest przez Pogotowie Ratunkowe w asyście wychowawcy dyżurującego do szpitala. Rodzice/opiekun prawny zobowiązany jest niezwłocznie udać się do tego szpitala i przejąć opiekę nad wychowankiem. Wychowawca z internatu nie może podpisać żadnej zgody na leczenie, badania i inne procedury medyczne, które zleci lekarz w szpitalu.

 

§ 5

 

1.Obowiązkiem każdego wychowanka jest wykupienie wyżywienia poprzez wniesienie opłaty w kwocie ustalanej corocznie przez organ prowadzący placówkę.

 

2.Warunkiem odliczenia opłaty za całodzienne wyżywienie jest poinformowanie placówki z jednodniowym wyprzedzeniem o nieobecności i pozostawienie karty żywieniowej placówce (skrzynka na karty). Nie ma możliwości odliczania pojedynczych posiłków.

 

3.Miejscem spożywania posiłków jest stołówka, do której wchodzi się w ubraniu dziennym, bez okryć wierzchnich.

 

3a) Zakaz wchodzenia na stołówkę osób nieuprawnionych do korzystania z posiłków.

 

4.Nie wolno wynosić naczyń ze stołówki, ani konsumować w pokojach podstawowych posiłków.

 

5.Dla wychowanków wracających z zajęć w godzinach późniejszych, posiłki są przechowywane w kuchni – wychowankowie zobowiązani są poinformować kuchnię i wychowawcę o konieczności późniejszego spożycia posiłku.

 

6. W stołówce obowiązuje samoobsługa.

 

§ 6

 

1.Każdy wychowanek raz w ciągu całego pobytu w internacie powinien uczestniczyć w realizacji zajęć wynikających z rocznego planu pracy wychowawczo - opiekuńczej , w tym programu profilaktyki.

 

2.Obecność na zajęciach wiąże się z aktywnym w nich uczestniczeniem oraz nie używaniem telefonów komórkowy

 

§ 7

 

1.Mieszkańcy zobowiązani są do utrzymywania swoich pokoi w czystości poprzez samoobsługowe dyżury porządkowe i chodzenie wewnątrz budynku w zmienionym obuwiu.

 

2.O czystość w pokojach dbają mieszkający w nim wychowankowie. Utrzymanie pomieszczeń w czystości polega na sprzątaniu każdego dnia na bieżąco pomieszczeń mieszkalnych, wynoszeniu śmieci do ogólnego pojemnika na zewnątrz budynku i według segregacji wewnętrznej budynku, wietrzeniu pokoju, słaniu łóżek. Gruntowne sprzątanie w pokoju odbywa się raz w tygodniu w dniu ustalonym przez wychowawcę grupy.

 

3.Internat nie zapewnia bielizny pościelowej. Dla zachowania higieny osobistej wskazana jest zmiana bielizny pościelowej co trzy tygodnie.

 

4.Z urządzeń sanitarnych należy korzystać we właściwy sposób. Zabrania się wylewania do umywalek fusów po herbacie, kawie, substancji stałych, resztek jedzenia. Każdorazowo umywalkę po użyciu należy oczyścić, by nie pozostały w niej żadne resztki. Zabrania się pozostawiania w umywalce brudnych naczyń, sztućców i innych przedmiotów wykorzystywanych do przygotowania posiłku.

 

5.Do utrzymania higieny osobistej służą natryski, z których należy korzystać pojedynczo. Po każdorazowym korzystaniu należy zostawić kabinę w czystości. Do kąpieli zaleca się wkładać plastikowe klapki.

 

6.Wychowankowie obowiązani są do dbania o estetykę pokoi. Obklejanie ścian, drzwi i mebli jest zabronione. Dewastacja mienia internatu pociągnie za sobą odpowiedzialność materialną.

 

7.Kategorycznie zabrania się przestawiania mebli w pokojach.

 

8. Wychowanek zobowiązany jest spać w przydzielonym łóżku w swoim pokoju. Obowiązuje zakaz korzystania z cudzej pościeli.

 

9. Ze względu na bezpieczeństwo zabrania się siadania lub stawania na parapetach okiennych.

 

10. Ze względów higienicznych zabrania się wystawiania żywności, obuwia i innych przedmiotów na zewnętrznych parapetach okiennych.

 

11. Na pawilonie B(parter) znajduje się automatyczna pralka z której mogą korzystać wychowankowie pozostający na weekend (szczególnie dotyczy to wychowanków z Ukrainy) .

 

  • Zasady korzystania z pralki;

 

a)klucz należy pobrać u wychowawcy lub pomocy nauczyciela i oddać po zakończonym praniu.

 

b) wpisać się do zeszytu (pralnia)

 

c)posiadać własny proszek do prania ,płyn do płukania,

 

d)przestrzegać zasad korzystania z urządzenia.

 

§ 8

 

1.Wychowankowie mają możliwość przechowywania swojej żywności w lodówce w kuchenkach budynku (Pawilon A-I piętro, Pawilon B-parter) w podpisanych pojemnikach.

 

2.Każdy wychowanek zobowiązany jest regularnie kontrolować terminy przydatności do spożycia swoich produktów. Wskazane jest, by wychowankowie przywozili z domów i umieszczali w lodówce jedynie taką ilość żywności możliwą do skonsumowania przed upływem terminu ważności.

 

3.Wychowankowie mają również możliwość korzystania z kuchenki elektrycznej i mikrofalowej, czajnika na I piętrze Pawilon A i na parterze pawilon B. Po każdorazowym skorzystaniu należy zostawić kuchenkę w czystości.

 

4. O porządek w lodówce, mycie i wyrzucanie przeterminowanej żywności, a także o czystość kuchenki mikrofalowej dbają sami wychowankowie, w porozumieniu z Samorządem Internatu.

 

§ 9

 

1. Zabrania się wychowankom na terenie Internatui poza nią picia napojów alkoholowych, palenia tytoniu, e-papierosów, zażywania narkotyków, dopalaczy i innych substancji psychoaktywnych.

 

2. Wychowanek zobowiązany się do powstrzymania się od zachowań seksualnych na terenie internatuoraz powstrzymania do okazywania czułości drugiej osobie w obecności innych wychowanków.

 

§ 10

 

1. W sytuacjach trudnych wychowawczo, celem pomocy w funkcjonowaniu wychowanka internacie , może być spisany kontrakt pomiędzy wychowankiem, wychowawcą grupy i pedagogiem. Kontrakt obowiązuje dany rok szkolny.

 

 

 

2. Wychowankowie mogą udzielać się w wolontariacie, o ile nie będzie on kolidował z zajęciami szkolnymi i nie będzie rzutował na wyniki edukacyjne. W przypadku wychowanków niepełnoletnich zgodę na wolontariat podpisują rodzice/opiekun prawny, w przypadku wychowanków pełnoletnich zgodę na wolontariat mogą podpisać sami, po uzyskaniu zgody od rodziców.

 

§ 11

 

1. Miejscem przyjęć gości niespokrewnionych jest świetlica. W pokojach, wychowanków jedynie mogą odwiedzać rodzice/opiekunowie prawni, rodzeństwo.

 

2. Odwiedziny mogą odbywać się najpóźniej do godziny 20.00.

 

3. Wszyscy odwiedzający zgłaszają się do pokoju nauczycielskiego, gdzie zostają wylegitymowani, wpisani do zeszytu gości i czekają na odwiedzaną osobę.

 

4. Goście/rodzina wchodząca do pokoju muszą każdorazowo zgłaszać się do pokoju wychowawców.

 

5. Zabrania się jest przyjmowania gości w czasie nauki własnej. (za wyjątkiem rodziców)

 

6. W czasie nauki własnej należy ograniczyć korzystanie w pokojach

 

z telefonów komórkowych, głośników w komputerach, w czasie ciszy nocnej obowiązuje zakaz używania głośników w komputerach, odbywania rozmów telefonicznych w pokojach i korytarzach.

 

§ 12

 

1. Wychowankowie nie zamykają się w pokojach od wewnątrz w ciągu dnia i nocy

 

2. Klucze od pokoi w czasie nieobecności wychowanków znajdują się

 

W pokoju nauczycielskim.

 

3. W przypadku zagubienia klucza do pokoju, wychowankowie niezwłocznie powiadamiają o tym fakcie wychowawcę grupy lub pracownika biura i ponoszą całkowity koszt za dorobienie klucza.

 

 

§ 13

 

1.Cisza nocna obowiązuje w godzinach 22.00 – 6.00. Oznacza to zaprzestanie głośnego rozmawiania, wzajemnego odwiedzania się, mycia, i innych czynności zakłócających spokój, używania telefonów komórkowych.

 

2.Oglądanie telewizji po godzinie 21.30 możliwe jest tylko za zgodą wychowawcy dyżurującego w nocy.

 

§ 14

 

1.Wychowankowie obowiązani są szanować mienie współmieszkańców internatu, prawidłowo i zgodnie z instrukcjami korzystać z urządzeń oraz wyposażenia placówki, ponieważ materialnie odpowiadają za ewentualne zniszczenia.

 

 

§ 15

 

1.Przechowywanie w placówce dużych sum pieniędzy oraz wartościowych przedmiotów odbywa się na własną odpowiedzialność wychowanka.

 

2. Internat nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy osobiste wychowanków pozostawione w pomieszczeniach: w pokojach, łazienkach, świetlicach i innych pomieszczeniach ogólnodostępnych.

 

3. Zabrania się wychowankom przywożenia do internatu sprzętu radiowo-telewizyjnego, żelazek, czajników elektrycznych, itp.

 

4. Zabrania się trzymania zwierząt na terenie placówki.

 

5. Wychowankom zabrania się wnoszenia na teren internatu przedmiotów mogących stanowić zagrożenie bezpieczeństwa własnego i innych (petardy, pojemniki z gazem itp.).

 

6. W sytuacji stwierdzenia użytkowania przez wychowanka sprzętu zabronionego, zostanie on zabrany przez wychowawcę i zwrócony właścicielowi w dniu najbliższego wyjazdu do domu.

 

7. Na terenie internatu obowiązuje zakaz używania otwartego ognia tj. świeczek, kadzideł, zakaz pozostawiania bez dozoru świecących się lampek w pokojach, zakaz pozostawiania ładowarek i zasilaczy włączonych do sieci pod nieobecność wychowanka. Nie zastosowanie się do powyższego , wychowawca ma prawo skonfiskować dany przedmiot)

 

8. Zabrania się zachowań demoralizujących, używania wulgarnych słów, kradzieży, wybryków chuligańskich, popełniania czynów karalnych, stosowania samosądów, stosowania przemocy.

 

9. Zabrania się używania emblematów i znaków reklamujących lub promujących środki i substancje, których używanie może prowadzić do uzależnień.

 

10. Zabrania się używania emblematów i symboliki, związanej

 

z subkulturami o charakterze destrukcyjnym.

 

§ 16

 

1. Mieszkańcy internatu mają obowiązek przestrzegania przepisów BHP, co oznacza nie używanie prywatnego sprzętu grzewczego w pokojach, zachowanie ostrożności przy używaniu sprzętu mechanicznego służącego do utrzymania czystości.

 

2. Zakazuje się używania w pokojach grzałek, opiekaczy, i innego sprzętu agd oraz dokonywania jakichkolwiek napraw urządzeń elektrycznych, dotykania sygnalizacji przeciwpożarowej, oddymiającej, niszczenia szafek przeciwpożarowych i hydrantów.

 

W przypadku uszkodzenia wymienionych urządzeń należy natychmiast zgłaszać ten fakt wychowawcy dyżurnemu lub do biura.

 

§ 17

 

1.Wychowankowie przed wyprowadzeniem się z placówki muszą, oddać klucz od pokoju, zdać rzeczy wypożyczone z internatu(poduszka , kołdra , koc) Wypełniają kartę obiegową i oddają ją wychowawcy grupy.

 

2.Wychowankowie mieszkający w wyznaczonych do kwaterowania pokojach, po wcześniejszym ustaleniu, powinni je udostępnić i odpowiednio przygotować do kwaterowania w dni wolne od zajęć szkolnych.

 

§ 18

 

1.W internacie obowiązuje system wyróżnień, nagród i kar dla wychowanków.

 

2.Szczegółowe uregulowania w zakresie kryteriów oceny zachowania wychowanków internatu wraz z punktacją zawiera załącznik nr 1(Regulamin Oceniania Zachowania Wychowanków Internatu oraz szczegółowa punktacja) który stanowi integralną cześć niniejszego regulaminu.

 

3. Wobec wychowanków wyróżniających się w nauce, zachowaniu

 

i aktywności społecznej stosuje się następujące wyróżnienia i nagrody:

 

a) Wyróżnienie na forum grupy,

 

b) Pochwała dyrektora na forum internatu,

 

c) List pochwalny (gratulacyjny) dyrektora do rodziców,

 

d) Nagroda rzeczowa, dyplom

 

e) Przyznanie tytułu „Wychowanka Roku”

 

4.Wobec wychowanków niestosujących się do norm i zasad obowiązujących w placówce i łamiących zasady Statutu stosuje się następujący system kar:

 

a) Upomnienie udzielone przez wychowawcę z wpisaniem do dziennika zajęć wychowawczych,

 

b) Upomnieniem dyrektora z powiadomieniem rodziców,

 

c) Naganą dyrektora z powiadomieniem szkoły, do której uczęszcza wychowanek,

 

d) Okresowe nie korzystanie z organizowanych przez internat form rekreacji, wypoczynku i kultury,

 

e) Warunkowy pobyt wychowanka internacie ,

 

f) Skreśleniem z listy wychowanków internatu.

 

5.Zastosowana kara powinna być adekwatna do popełnionego uchybienia.

 

Kary nie mogą być stosowane w sposób naruszający nietykalność i godność osobistą wychowanka.

 

6.Wychowankowi, na którego została nałożona kara, przysługuje prawo odwołania się do dyrektora internatu w terminie 7 dni.

 

7.Wychowanek, który swoim postępowaniem spowodował krzywdę innych osób, jest zobowiązany do ich przeproszenia i zadośćuczynienia.

 

8.Wychowanek, którego postępowanie spowodowało szkodę materialną innych osób lub internatu zobowiązany jest do pokrycia w całości lub w części wyrządzonej krzywdy.

 

9.Wychowanek usunięty ze szkoły traci prawo do zamieszkania w internacie.

 

§ 19

 

1. Plan rozkładu dnia w internacie:

 

6.00 - 6.30 pobudka

 

6.15 - 8.15 śniadanie

 

7.00 - 16.00 czas zajęć szkolnych oraz czas wolny

 

12.30 - 15.30 obiad

 

16.00 - 18.00 czas nauki własnej

 

18.00 - 19.15 kolacja

 

19.30 - 21.00 czas wolny, zajęcia tematyczne

 

21.00 - 22.00 przygotowania do snu

 

22.00 - 6.00 cisza nocna Statut Internatu

 

§ 20

 

Regulamin obowiązuje od dnia 1 września 2016 r.

 

Załacznik do regulaminu internatu z dnia 29.08.2016

 

I.Tryb usuwania wychowanka z Internatu Międzyszkolnego w Starym Sączu obejmuje:

1) złożenie przez nauczyciela- wychowawcę pisemnego wniosku o skreślenie z listy wychowanka/ów, do Dyrektora Internatu, wraz z uzasadnieniem.

 

2) niezwłoczne powiadomienie o złożeniu tego wniosku: zainteresowanego wychowanka, rodziców (opiekunów prawnych), MRI, (czyni to osoba wnosząca taki wniosek).

 

 

3) MRI –wyraża swoją opinię na temat złożonego wniosku i składa do dyrektora Internatu w ciągu 7 dni.

 

4) opinia MRI nie jest wiążąca dla dyrektora placówki. Decyzja dyrektora jest ostateczna.

 

 

5) zwołanie przez Dyrektora Internatu w ciągu 7 dni od dnia wpłynięcia wniosku , zebrania Rady Pedagogicznej w celu rozpatrzenia wniosku o skreślenie z listy wychowanka/ów.

 

6) skreślenie wychowanka z listy, jeżeli Rada Pedagogiczna podjęła uchwałę w sprawie skreślenia wychowanka.

 

II. Tryb ustalania kary:

1) kary nagany wychowawca grupy udziela na piśmie.(informuje wychowanka, rodzica-prawnego opiekuna, i przechowuje w dokumentach wychowawcy .

 

2) kary Dyrektora internatu udziela Dyrektor na piśmie, na pisemny i umotywowany wniosek wychowawcy grupy, lub innego nauczyciela-wychowawcy placówki.

 

3) w przypadku wystąpienia spornych kwestii pomiędzy wychowawcą, a wychowankiem lub jego rodzicami, mogą oni wnieść odwołanie od udzielonej kary do Dyrektora internatu w ciągu 3 dni.

 

4) Dyrektor internatu rozpatruje sprzeciw po zasięgnięciu

opinii MRI w ciągu 7 dni, kara może być pozostawiona lub anulowana.

 

5) Opinia MRI nie jest wiążąca dla dyrektora. Decyzja Dyrektora internatu jest ostateczna.

III.Tryb odwoławczy

a) wychowanek ukarany zgodnie obowiązującym regulaminem, lub jego rodzice/opiekunowie prawni mają prawo odwołania się w terminie 7 dni od decyzji do Dyrektora Internatu a wychowanek ukarany lub jego rodzice opiekunowie prawni mają prawo do odwołania się do Małopolskiego Kuratora Oświaty za pośrednictwem Dyrektora internatu.

 

b). Uchwałę o skreśleniu wychowanka z listy wychowanków podejmuje

Rada Pedagogiczna na pisemny wniosek wychowawcy grupy lub innego wychowawcy w placówce . Dyrektor internatu na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej, po zasięgnięciu opinii MRI wydaje decyzję o skreśleniu wychowanka wraz z uzasadnieniem i pouczeniem o trybie odwołania. Wychowanek (rodzice wychowanka opiekunowie prawni) mają prawo do odwołania się od decyzji Dyrektora do Kuratora Oświaty w terminie 14 dni. Decyzja Kuratora jest ostateczna

 

3. Za szczególnie rażące naruszenie zasad współżycia społecznego i szkodliwy wpływ na społeczność internatu, wychowanek może utracić prawo do mieszkania w placówce z pominięciem w/w procedur i stopniowania kar

 

IV. Ewentualne spory między wychowankami a wychowawcami rozstrzyga Dyrektor Internatu

V. Pobyt wychowanka w internacie ustaje z powodu:

1) ukończenia szkoły przez wychowanka

2) rezygnacji wychowanka pełnoletniego lub rodziców

/opiekunów prawnych/ wychowanka niepełnoletniego z dalszego zamieszkania wychowanka w internacie,

3) skreślenie z listy wychowanków na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej.