MRI

Młodzieżowa Rada Internatu

 Opiekun : mgr Beata Nobilec

Zarząd

przewodniczący
Szymon Garbacz

z-ca
Julia Śliwa, Jakub Ponisz

sekretarz

Ewelina Lichoń

 

 

członkowie

Wojciech Joniak

Maria Karpierz

Rafał Krzyszkowski

Michał Kurzeja

 

 

REGULAMIN PRACY MŁODZIEŻOWEJ RADY INTERNATU w Starym Sączu

Na podstawie: Ustawy o systemie oświaty z 7 września 1991 r. z późn. zm. (art. 55), oraz Statutu Internatu z dnia 24 kwietnia 2003 roku wprowadza się niniejszy Regulamin pracy Młodzieżowej Rady Internatu w Starym Sączu uchwalony w dniu 14.09.2015r Załącznik do Uchwały nr 2/2015 Rady Pedagogicznej Internatu w Starym Sączu z dnia 14.09.2015r. Stary Sącz 2015

Rozdział 1

Samorząd wychowanków

1. W Internacie działa samorząd wychowanków.

2. Ustanawia się Młodzieżową Radę Internatu, zwaną dalej MRI, która kieruje samorządem wychowanków.

3. Kadencja MRI trwa 1 rok.

4. W skład MRI wchodzi po dwóch przedstawicieli z każdej grupy wychowawczej

5. MRI, jako organ samorządu wychowanków, jest jedynym reprezentantem ogółu wychowanków internatu.

 

Rozdział 2

Zasady wybierania Młodzieżowej Rady Internatu

1. Zasady zgłaszania kandydatów i prowadzenia kampanii wyborczej:

    1) kandydatami mogą być wszyscy mieszkańcy internatu, za wyjątkiem wychowanków kończących szkołę w danym roku szkolnym,

    2) każda grupa typuje trzech przedstawicieli, których kandydatury zatwierdza Rada Pedagogiczna

    3) datę wyborów ogłasza dyrektor Internatu

    4) kampania wyborcza trwa dwa tygodnie przed datą wyborów i może być prowadzona w formie:

    5) zebrań z wyborcami,

    6) plakatowania Internatu

    7) rozdawania ulotek.

2. Zasady wyborcze:

    1) głosowanie jest równe, tajne i powszechne,

    2) wybiera się po dwóch kandydatów z każdej grupy,

    3) do wyboru kandydata wystarcza zwykła większość głosów na niego oddanych,

    4) w przypadku równej liczby głosów między przedstawicielami jednej grupy przeprowadza się dodatkowe wybory na forum całego internatu

    5) w przypadku wskazania więcej niż jednego przedstawiciela danej grupy głos jest nieważny,

    6) komisję skrutacyjną powołuje dyrektor Internatu

    7) wyniki wyborów ogłaszane są w ciągu 24 godzin od chwili zamknięcia punktu wyborczego,

    8) odwołania od wyników składane są u dyrektora Internatu w terminie do 3 dni od daty ogłoszenia wyników

 

Rozdział 3

Struktura Młodzieżowej Rady oraz tryb podejmowania decyzji

1. MRI wybiera ze swojego grona:

   1) przewodniczącego,

   2) zastępcę przewodniczącego,

   3) sekretarza

2. Tworzą oni kierownictwo organu i wybierani są jawnie przez wszystkich członków MRI. Mogą być również przez nich odwołani, także przed upływem kadencji.

3. Podstawą do odwołania jest:

    1) nagminne łamanie Statutu Internatu

    2) działanie na szkodę Internatu

    3) zaniedbywanie obowiązków członka MRI

4. Decyzje zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności przynajmniej połowy członków organu plus jeden. Miejsce odwołanego członka automatycznie zajmuje osoba z największą liczbą głosów na liście wyborczej danej grupy.

 

Rozdział 4

Uprawnienia Młodzieżowej Rady Internatu

1.MRI ma prawo przedstawiać dyrektorowi Internatu i Radzie Pedagogicznej wnioski i opinie dotyczące wszystkich spraw Internatu, w szczególności dotyczące realizacji praw wychowanka, a mianowicie:

   1) prawo do zapoznania się z Programem wychowawczym, Programem Profilaktycznym, z jego treścią, celem stawianymi wymaganiami,

   2) prawo do jawnej i umotywowanej oceny zachowania wychowanków

   3) prawo do organizacji życia w Internacie zgodnie z potrzebami wychowanków, z uwzględnieniem możliwości organizacyjnych Internatu

   4) prawo do organizacji życia w Internacie, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i                     zaspokajania własnych zainteresowań,

]  5) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi,          w porozumieniu z dyrektorem

   6 )prawo wyboru nauczyciela wychowawcy pełniącego rolę opiekuna MRI

   7) prawo do wstawienia się za wychowankiem Internatu ,który wszedł w kolizję ze Statutem i Regulaminami Internatu

   8) występowania Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego na Święcie Internatu, spotkaniach z rodzicami i innych przedsięwzięciach ogólnych

 

Rozdział 5

Praca Młodzieżowej Rady Internatu

1. Zebrania MRI odbywają się w 1 raz w miesiącu oraz na wniosek członków lub opiekuna MRI.

2. Decyzje podejmowane w czasie zebrań są przedstawiane wychowankom Internatu na apelach, zebraniach grupowych, w gablocie MRI

 

Rozdział 6

Dokumentacja działalności Młodzieżowej Rady Internatu oraz tryb podejmowania decyzji

1. Obrady MRI są protokołowane. 2. Wnioski i opinie redagowane przez samorząd wychowanków zawarte są w protokołach z zebrań MRI

 

Rozdział 7

Współpraca Młodzieżowej Rady Internatu z organami Internatu

1. MRI współpracuje z dyrektorem Internatu i radą Pedagogiczną wychowawcami i innymi pracownikami Internatu poprzez :

   1) udział w pracach zespołu rekrutacyjnego 2)wspólnych zebraniach zwoływanych w zależności od potrzeb .

 

Rozdział 8

Postanowienia końcowe

1.Wszelkie kwestie nieuwzględnione w niniejszym regulaminie regulują przepisy prawne wymienione we wstępie.