Fotografią zmieniamy nasz świat INNOWACJA PEDAGOGICZNA

Fotografią zmieniamy nasz świat INNOWACJA PEDAGOGICZNA

Fotografią zmieniamy nasz świat

  

INNOWACJA PEDAGOGICZNA

metodyczna

autor

Beata Nobilec

  

Temat innowacji:

Integracja wychowanków oraz ich rodziców wokół kółka fotograficznego w Bursie Szkolnej.

 

  

 

Nazwa placówki: Bursa Szkolna w Starym Sączu

Autor: Beata Nobilec

Temat: Integracja wychowanków oraz ich rodziców wokół kółka fotograficznego.

Rodzaj innowacji: metodyczna

Data wprowadzenia: wrzesień 2020

Data zakończenia: kwiecień 2021

  

Zakres innowacji:

Adresatami innowacji są wszyscy chętni wychowankowie Bursy Szkolnej oraz ich rodzice. Czas realizacji innowacji obejmuje okres od września 2020 roku do kwietnia 2021
z możliwością jej kontynuowania w następnym roku szkolnym.

Zajęcia innowacyjne odbywać się będą w ramach działalności stacjonarnej oraz zdalnej kółka fotograficznego.

Niniejsza innowacja ma na celu rozwijanie kreatywności oraz wyobraźni wychowanków oraz umożliwienie dzielenia się własnymi emocjami ze społecznością bursy z wykorzystaniem telefonów komórkowych, i aparatów fotograficznych oraz strony internetowej placówki.
Ma ona zachęcać i motywować uczniów do rozwijania swojego warsztatu i umiejętności fotograficznych oraz dzielenia się swoimi pomysłami i inspiracjami.

 W ramach innowacji planuje się również włączenie rodziców wychowanków we wspólne działania.

Motywacja wprowadzenia innowacji:

Innowacja „Fotografią zmieniamy nasz świat” jest moją odpowiedzią na zainteresowanie młodzieży fotografiką. Wychowankowie Bursy chętnie dzielą się swoimi zdjęciami w mediach społecznościowych a dzięki działalności kółka fotograficznego bardzo chętnie uczą się nowych technik i metod profesjonalnego fotografowania.

Na podstawie wieloletnich obserwacji oraz przeprowadzonych diagnoz w pracy w Bursie obserwuję, że aby zaangażować wychowanków konieczne jest wychodzenie naprzeciw ich potrzebom i taka organizacja czasu wolnego, która zainteresuje młodych. Wakacyjne warsztaty on-line  dla wychowanków i rodziców, z zakresu fotografii, cieszyły się sporym zainteresowaniem co skłoniło mnie do pracy metodą innowacji przez cały rok szkolny.

  

Opis innowacji:

 1. Założenia ogólne
 2. Innowacja skierowana jest do wychowanków Bursy Szkolnej w Starym Sączu i ich rodziców.
 3. Główne założenia pracy na innowacyjnych zajęciach:

- zaangażowanie młodzieży w działalność kółka fotograficznego,

 - zapoznanie chętnych wychowanków z technikami oraz metodami pracy przy wykonywaniu i obróbce zdjęć.

 - zaangażowanie rodziców w prace kółka fotograficznego.

 1. Cele innowacji

Cel główny:

- zaangażowanie wychowanków w działalność kółka fotograficznego w Bursie Szkolnej i stworzenie dla nich miejsca do rozwoju zdolności, pasji i talentów.

Cele szczegółowe:

 - organizacja czasu wolnego wychowanków,

- rozbudzenie i rozwijanie kreatywności i wrażliwości na piękno otaczającego nas świata,

 - zachęcanie do wyrażania własnych emocji, chwalenia się swoimi zdjęciami na stronie Bursy oraz udziału w konkursach,

 - kształtowanie u uczniów umiejętności zdrowej rywalizacji podczas konkursów organizowanych przez Bursę oraz zewnętrznych.

 - rozwijanie umiejętności przyjmowania i dawania konstruktywnej krytyki.

III. Metody i formy

Nauczyciel Beata Nobilec realizuje następujące zadania:

 - na facebooku Bursy odbywa cotygodniowe konkursy na „zdjęcie tygodnia”, wśród zdjęć wysyłanych przez młodzież, z tych zdjęć wybierane jest zdjęcie każdego kolejnego miesiąca natomiast w maju wybrane zostaje zdjęcie roku,

- podobne konkursy realizowane będą również dla rodziców, którzy są zapraszani do grupy facebookowej bursy.

 - najlepsze zdjęcia wysyłane są na tematyczne konkursy organizowane przez inne jednostki oświatowe i kulturalne o zasięgu gminnym, wojewódzkim oraz ogólnopolskim,

- w Bursie organizuje konkursy tematyczne dla wychowanków i rodziców(świąteczne, związane z ważnymi wydarzeniami lub konkretnymi miejscami),

- przygotowuje wystawy konkretnych wychowanków na holu Bursy oraz na stronie internetowej,

- prowadzi warsztaty lub indywidualne konsultacje dotyczące metod pracy z aparatem fotograficznym oraz programami do obróbki zdjęć.

 1. Przewidywane osiągnięcia (korzyści wdrożenia innowacji)

Uczniowie:

 • Zdobywają wiedzę w sposób kreatywny, gdyż mają możliwość pokazania swoich emocji, zainteresowań i pasji, w sposób, który jest dla nich naturalny.
 • Wykorzystują możliwości, jakie daje współczesna technika oraz sieć internetowa.
 • Mają możliwość brania udziału w konkursach zewnętrznych.
 • Uczą się profesjonalnej obsługi aparatów fotograficznych oraz programów i aplikacji do obróbki zdjęć.

Nauczyciel:

 • Wykorzystuje swoje umiejętności oraz zainteresowania do pracy z wychowankami bursy.
 • Pracuje zarówno stacjonarnie w Bursie jak i zdalnie poprzez prowadzenie strony i internetowej oraz mediów społecznościowych placówki.

 

 1. Ewaluacja

W celu uzyskania informacji zwrotnej nauczyciel przeprowadzi:

 - ankietę dotyczącą zadowolenia uczniów z zajęć fotograficznych dla wychowanków i rodziców (w wersji on-line)

 - rozmowy indywidualne i grupowe z uczniami,

 - rozmowy z rodzicami.

Szczegółowa analiza wyników ankiety, przeprowadzonych rozmów oraz wyników klasyfikacji pozwoli ocenić stopień realizacji zamierzonych celów. Działania te pomogą wyciągnąć wnioski, zaplanować pracę i ewentualnie zmodyfikować metody pracy. Podjęta zostanie także decyzja o ewentualnej kontynuacji innowacji w tej grupie.

Wszystkie wyniki i uwagi zostaną opracowane w sprawozdaniu oraz udostępnione dyrektorowi szkoły.

 

 1. Spodziewane efekty
 • Podnoszenie, jakości pracy bursy poprzez zaangażowanie większej ilości wychowanków w zajęcia czasu wolnego.
 • Rozwój zaangażowania rodziców w działalność bursy.
 • Indywidualizacja wychowania.
 • Promocja bursy w środowisku lokalnym i ogólnopolskim