KLUB ZAWODOWCÓW-DORADZTWO ZAWODOWE INNOWACJA PEDAGOGICZNA

KLUB ZAWODOWCÓW-DORADZTWO ZAWODOWE INNOWACJA PEDAGOGICZNA

KLUB ZAWODOWCÓW-DORADZTWO ZAWODOWE

INNOWACJA PEDAGOGICZNA

Opiekun; mgr Marta Cebula

(Innowacja obejmuje:  wychowanków bursy a w szczególności chętne osoby}

Czas trwania– 17.10.2020 – 25.06.2021

„Klub Zawodowców” to innowacja, która jest:

 1. Celowa - ma jasno określone efekty.
 • Klub zawodowców  ma  na celuprzygotowanie wychowanków do świadomego                oraz samodzielnego planowania kariery oraz podejmowania decyzji edukacyjnych                                 i zawodowych, uwzględniających znajomość własnych zasobów oraz informacje na temat rynku pracy i systemu edukacji. 
 • Spotkania klubu  pozwolą uzupełnić  zasób wiadomości wychowanków  w zakresie doskonalenia i rozwoju zawodowego, poznawania różnych zawodów, sposobów ich osiągnięcia,  metod szukania pracy, mobilności zawodowej, radzenia sobie z sytuacjami trudnymi , nawiązywania dobrych relacji zawodowych, komunikatywności, zadbanie o dobry wypoczynek i rozwój zainteresowań .
 • Podczas indywidualnego spotkania wychowanek ma możliwość stworzenia bilansu własnych kompetencji, poznania swoich mocnych stron i obszarów rozwoju oraz określenia planu działania, dopasowanego do swoich potrzeb i predyspozycji. Spotkania stworzą przestrzeń do lepszego poznania siebie lub usystematyzowania wiedzy na temat swoich preferencji, wartości, umiejętności oraz diagnozy określonych aspektów osobowości. Proces ten odbywa się podczas rozmowy, jak i z wykorzystaniem różnorodnych testów (np. testów zainteresowań). Spotkanie doradcze ma na celu pomoc w podjęciu decyzji edukacyjnych czy zawodowych.
 • Grupowe spotkania pozwalają np. na trening umiejętności interpersonalnych, czyli ćwiczenie umiejętności, które są cenione i wymagane przez pracodawców                            (np. umiejętność autoprezentacji czy współpracy w zespole). Może też być okazją                       do przećwiczenia w bezpiecznych warunkach sytuacji rozmowy kwalifikacyjnej.
 • Spotkaniach  z ciekawymi ludźmi.
 • Wyjściach  poza teren bursy.
 • Pokazy multimedialne, zgromadzone czasopisma, ciekawe filmy, programy edukacyjne pozwolą  na zwiększenie liczebności osób aktywnych w ramach tematyki dotyczącej zawodoznawstwa.

 

 1. Zorganizowana:

Spotkania indywidualnie i grupowe, spotkania z ciekawymi ludźmi  wyjścia poza teren bursy, pokazy multimedialne, prasa, ciekawe filmy, programy zawodoznawcze                dla wychowanków, itp.

 

 1. Planowa- zawiera przemyślany harmonogram działań i czynności:

Spotkania klubu odbywać się będą raz w miesiącu według harmonogramu realizowanego przez cały rok szkolny:

Tematy spotkań:

 • Człowiek jako istota społeczna- izolacja i jej wpływać na relacje międzyludzkie.
 • Zdalne a tradycyjne nauczanie. Plusy i minusy.
 • Jaki jestem –oto jest pytanie?
 • Kompetencje kluczowe „Uczymy się nie dla szkoły, lecz dla życia” Seneka Młodszy
 • Dlaczego warto planować.
 • Na czym polega skuteczna autoprezentacja? Rozmowa kwalifikacyjna.
 • Mobilność zawodowa a współczesny rynek pracy.
 • Jak rozpoznawać, rozwijać i wykorzystywać swoje zasoby.
 • Gdzie możesz znaleźć pomoc i wsparcie w poruszaniu się po rynku pracy?
 • Wypoczynek i zainteresowania dają siły do dalszej pracy.

 

 1. Kontrolowana- ma określony sposób ewaluacji

 

 • ankieta dla wychowanków
 • Wnioski wyciągnięte pod koniec roku szkolnego dadzą wiedzę do dalszej pracy np.: jak rozwinąć działalność na co zwrócić uwagę jak bardziej zachęcić młodzież do współpracy oraz zapotrzebowanie młodzieży .

 

 

Innowacja zakłada, nastąpią efekty:

 

 • Postrzeganie rzeczywistości zawodowej przez wychowanków jako proces który polega na nieustającej pracy nad sobą oraz konieczność ciągłego dokształcanie się.
 • Wzrost wiedzy oraz zawodowych kompetencji interpersonalnych.
 • Wnioski wyciągnięte pod koniec roku szkolnego dadzą wiedzę do dalszej pracy np.: jak rozwinąć działalność na co zwrócić uwagę jak bardziej zachęcić młodzież do współpracy oraz zapotrzebowanie młodzieży .