Pracownia artystyczna

Pracownia artystyczna

Opiekun; mgr Małgorzata Tarsa-Bielak

 

Pracownia artystyczna „Pod Gargulcem” swoją działalność rozpoczęła w 2009 roku w Internacie Międzyszkolnym w Starym Sączu. Obecnie posiada dobrze wyposażoną salę przeznaczoną do praktycznych ćwiczeń oraz działań artystycznych jak również zaplecze wystawiennicze do prezentacji osiągnięć młodzieży (Galeria pod Gargulcem).

Zakres merytoryczny, charakter i formy zajęć dostosowane są do zainteresowań wychowanków, liczebności grupy, wyznaczonych celów, potrzeb placówki i lokalnego środowiska. Treści programowe zostały ujęte w płaszczyznach działalności, które wzajemnie się przeplatają i uzupełniają. Wyznacznikiem typu zajęć artystycznych proponowanych wychowankom są zainteresowania młodzieży.

Realizowane zadania maja charakter interdyscyplinarny obejmujący działania inspirująco-integrujące w zakresie sztuk pięknych. tj. malarstwo, rysunek, fotografia, muzyka, film, teatr edukacja medialna).
Zajęcia realizowane w ramach warsztatów pozwalają młodzieży uzyskać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • podstawowych dyscyplin sztuk plastycznych: rysunku, malarstwa,
 • struktur i działań wizualnych: kompozycji, kształtowania form plastycznych, struktur i działań wizualnych w przestrzeni zamkniętej i otwartej,
 • działań intermedialnych i interdyscyplinarnych: działań i interwencji w przestrzeni artystycznej i społecznej, instalacji, performance, oprawy plastycznej widowisk, ekspozycji i wystaw,
 • fotografii: klasycznej analogowej oraz cyfrowej, studyjnej i plenerowej, reklamowej, dokumentalnej, użytkowej, alternatywnej, społecznej i artystycznej,
 • projektowania graficznego: logo, plakat,
 • multimediów: grafiki i animacji komputerowej, kultury muzycznej i audialnej, realizacji wideo oraz realizacji dźwięku, realizacji filmowych,
 • wiedzy o sztuce: historii sztuki dawnej i nowoczesnej, głównych tendencji sztuki współczesnej, sztuki nowych mediów,
 • działań artystyczno-edukacyjnych: metod działań twórczych, projektów artystyczno-edukacyjnych, interdyscyplinarnych artystycznych warsztatów twórczych.

Celem działań jest:

 • stworzenie możliwości indywidualnego traktowania wychowanka w grupie;
 • umożliwienie interdyscyplinarnej współpracy pomiędzy poszczególnymi utalentowanymi wychowankami;
 • zapewnienie możliwości rozwoju intelektualnego, emocjonalnego i społecznego.

 

W ramach działalności Pracowni Plastycznej „Pod Gargulcem” realizowane
są następujące formy działania:

- Warsztaty plastyczne- malarstwo, rysunek, rzeźba, fotografia, sztuka mediów

Kształcenie uczniów uzdolnionych regulowane jest przepisami zawartymi w ustawie
o systemie oświaty, która zapewnia: opiekę nad uczniami szczególnie uzdolnionymi poprzez umożliwianie realizowania indywidualnych programów nauczania (art. 1 pkt 6).

Rolą programu jest umożliwienie rozwijania wiedzy wychowanka w określonych obszarach, w których wykazuje on szczególne - wyższe od przeciętnych - predyspozycje do działań plastycznych.

Działania realizowane są zgodnie z zatwierdzonym na poszczególne lata harmonogramem i tematyką. Warsztaty odbywają się raz w tygodniu w wymiarze dwóch godzin. Działania artystyczne prowadzone są od października do maja w 10-15 osobowej grupie.

Celem warsztatów jest przybliżenie uczestnikom zagadnień związanych ze sztuką, a także realizację zadań z wykorzystaniem różnorodnych technik i materiałów plastycznych. Nauczanie artystyczne obejmuje także sztukę mediów i edukację wizualną która łączy w sobie klasyczne działania plastyczne (rysunek, malarstwo, rzeźba) z nowoczesnym kształceniem w zakresie multimediów (fotografia, intermedia, projektowanie graficzne, animacja komputerowa, wideo i audio, reklama, Internet). Realizowane działania odnoszą się także do aktualnych wydarzeń społecznych i artystycznych, kształcąc zdolność krytycznego odbioru telewizyjnych i internetowych przekazów medialnych.

Scenariusz każdych warsztatów ustalany jest na bieżąco, zgodnie z aktualnymi potrzebami grupy, uczestnicy działają w warunkach przyzwolenia i akceptacji dla wszelkich sposobów realizacji zadań. Stwarza to korzystne warunki dla rozwoju twórczych poszukiwań.

Tematy spotkań do wyboru w zależności od potrzeb twórczych i zaangażowania wychowanków.

- Warsztaty teatralne w ramach projektu „Stwórzmy teatr a pojawią się aktorzy”

Poniżej przedstawiony program zajęć muzyczno-teatralnych, kierowany jest do całej społeczności internackiej. Zadania zaproponowane w programie pozwalają na realizację pasji wychowanków uzdolnionym muzycznie, wokalnie, aktorsko i tanecznie. Jednocześnie „wpisują” się w kalendarz imprez okolicznościowych.

Głównym założeniem programu zajęć muzyczno-teatralnych jest praktyczna realizacja różnorodnych zadań związanych z muzyką, tańcem, teatrem, filmem oraz dramą.

Realizacja programu przewiduje wykorzystanie w ćwiczeniach mediów: technologii informacyjno-komunikacyjnej, nagrań, projektów multimedialnych.

Program jest modyfikowany, w zależności od własnych potrzeb, możliwości wychowanków i placówki. Liczbę godzin dydaktycznych potrzebną na realizację poszczególnych ćwiczeń dostosowana jest do możliwości uczestników.

W ramach przygotowań do występu, oprócz opracowania scenariusza, prowadzone są zajęcia z emisji głosu, dykcji, ruchu scenicznego, czasami śpiewu. Uczestnicy przygotowują dekoracje, stanowią też obsługę techniczną (światła, nagłośnienie). Wykonują różnorodne ćwiczenia muzyczno-teatralne, będące zapowiedzią poszczególnych tematów (scenki tematyczne, opis przeżyć podczas słuchania muzyki, wyrażanie uczuć i emocji przez ruch).


- Spotkania z cyklu - „Polecam - przeczytaną książkę, obejrzany film, program TV”

Młody człowiek musi stać się świadomym uczestnikiem procesów komunikacyjnych, a zatem nauczyć się odbierać i tworzyć wypowiedzi, a w odbieranych komunikatach wykorzystywać zawarte tam informacje. Do tego potrzebne jest, sprawne posługiwanie się ojczystym językiem w mowie i piśmie, a nade wszystko myślenie w języku. Wychowanek powinien opanować określony zbiór podstawowych umiejętności koniecznych do przeprowadzania analizy i interpretacji tekstów kultury, umiejętności, które pozwolą mu w przyszłości trwale i ze zrozumieniem współuczestniczyć w dobrach cywilizacji.

W ramach spotkań analizowana jest twórczość wielkich mistrzów i ich dzieła (spektakle teatralne, filmy, dzieła sztuki malarskiej i muzycznej oraz programy telewizyjne).

Aby umożliwić bliższy kontakt z książką współpracujemy z opiekunem biblioteczki internackiej, do której pozyskujemy książki i periodyki. W latach 2016-2019 udało się pozyskać ponad 300 sztuk książek. Wszystkie zdobyte periodyki zostały zewidencjonowane i znajdują się na świetlicy internatu.

 

- Wystawy indywidualne i zbiorowe w ramach młodzieżowej galerii „Pod Gargulcem”.

Młodzieżowa galeria „Pod Gargulcem” mieści się na terenie Internatu Międzyszkolnego w Starym Sączu. Jej zadaniem jest upowszechnianie sztuki współczesnej oraz promowanie twórczości plastycznej młodzieży. Działalność wystawiennicza i edukacyjna obejmuje stałą ekspozycje prac plastycznych wychowanków i zaplecze wystawiennicze do prezentacji osiągnięć młodzieży na wystawach zmiennych.

Przedmiotem działalności jest:

 • organizacja wystaw indywidualnych i zbiorowych,
 • organizacja wystaw dokumentalnych i biograficznych.

Formy pracy: indywidualna ,zbiorowa.

Metody pracy: eksponująca, ćwiczeniowa (przygotowanie wystawy).

Cele:

 • prezentacja prac młodzieży oraz osiągnięć w zakresie sztuk pięknych. tj. malarstwo, rysunek, fotografia, w tym sztuki multimedialne,
 • stworzenie warunków do dyskusji i integracji różnych dziedzin twórczości artystycznej oraz odbiorców w różnym wieku,
 • dawanie uczestników satysfakcji z przekraczania ich dotychczasowych dokonań.

W ramach w/w działań od 2012 roku na przełomie kwietnia i maja organizowany jest Przegląd Dorobku Artystycznego Internatu Międzyszkolnego w Starym Sączu, obejmujący koncert laureatów, wystawę wytworów plastycznych uczestników warsztatów oraz wręczenie Statuetek „Gargulca” za działalność twórczą w internacie na dany rok szkolny.

Wychowankowie mają także możliwość uczestnictwa w do rozlicznych konkursów organizowanych w placówce i w instytucjach kulturalno-oświatowych z terenu województwa małopolskiego.

Informacje o bieżących akcjach w aktualnościach