Doradztwo zawodowe

Projekt edukacyjny „Mądrze planuj swoją przyszłość”

– warsztaty z zakresu doradztwa zawodowego dla młodzieży mieszkającej w Internacie międzyszkolnym

Na rok szkolny 2019/2020

 

Prowadzący – Marta Cebula

Czas trwania projektu – 10.10.2019 – 15.06.2020

Cel ogólny:  Zapoznanie młodych ludzi z metodami i możliwościami świadomego wyboru drogi zawodowej.

Cele szczegółowe:

 • poznają definicję osobowości,
 • wiedzą czym jest temperament oraz dostrzegają jego związek z osobowością,
 • potrafią określić cechy osób introwertywnych oraz ekstrawertywnych,
 • poznają własne cechy osobowości,
 • poznają definicję stresu oraz mechanizmy jego powstawania,
 • poznają i ćwiczą w praktyce różne metody radzenia sobie ze stresem.
 • określają własny system wartości,
 • dostrzegają związek pomiędzy swoimi wartościami i potrzebami a preferowanymi zawodami,
 • poznają definicję konfliktu wartości,
 • poznają czym są zdolności, umiejętności oraz zainteresowania,
 • rozpoznają swoje mocne strony,
 • kształtują obraz siebie korzystając z informacji zwrotnych innych uczniów,
 • wiedzą co przeszkadza, a co pomaga w porozumiewaniu się,
 • dostrzegają znaczenie komunikacji niewerbalnej w rozmowie z drugą osobą,
 • dostrzegają zagrożenia z posługiwania się uogólnieniami ZAWSZE i NIGDY,
 • znają zasady skutecznego słuchania,
 • potrafią wymienić powody podejmowania pracy przez ludzi,
 • rozróżniają pojęcia praca / kariera,
 • rozpoznają historie wybranych ludzi, którzy z pasji uczynili swój zawód / pracę,
 • potrafią wskazać stereotypy związane z wpływem płci na wybór zawodu,
 • potrafią uzasadnić potrzebę równego dostępu kobiet i mężczyzn do wykonywania różnych zawodów,
 • Znają źródła prawne warunkujące pracę kobiet.

Formy pracy:  warsztaty odbywające się raz w miesiącu dla chętnych uczniów.

Metody pracy:

 • praca indywidualna,
 • pogadanka,
 • dyskusja,
 • prezentacja,
 • mini-wykład;
 • praca w małych grupach;
 • projekcja filmu,
 • burza mózgów.

Tematy do realizacji:

1.Ty jako niepowtarzalna osoba.

Cel ogólny: kształtowanie umiejętności rozpoznawania własnych cech osobowości.

 

 1. Stres ma wielki oczy.

Cel ogólny: zapoznanie z zagadnieniem stresu oraz sposobami jego kontrolowania.      

 

3.Moje wartości a wybór zwodu.

Cel ogólny: poznanie własnego systemu wartości w temacie wyborów edukacyjno – zawodowych.

 

 1. Odkrywam swoje zasoby.

Cel ogólny: samopoznanie poprzez określenie własnego potencjału.

 

5.Dogadajmy się!

Cel ogólny: poznanie zasad efektywnej komunikacji oraz przećwiczenie ich w praktyce.

 

 1. Zawód z pasją

Cel ogólny: zapoznanie uczniów z historiami ludzi, którzy dokonując wyboru zawodu kierowali się własnymi zainteresowaniami i pasjami.

 

7.Jaki zawód jest lepszy dla chłopaka, a jaki dla dziewczyny?

Cel ogólny: uświadomienie uczniom zjawiska stereotypowego postrzegania zawodów i ograniczeń związanych z dostępnością do poszczególnych zawodów.

 

 1. Zawód z pasją.

Cel ogólny: zapoznanie uczniów z historiami ludzi, którzy dokonując wyboru zawodu kierowali się własnymi zainteresowaniami i pasjami

9.MAPA krain bliskich i dalekich, czyli planowanie drogi do wymarzonego celu.

Cel ogólny: wprowadzenie w zagadnienia planowania kariery i wyznaczania celów zawodowych.