Mądrze planuje swoja przyszłość ZAWODOZNAWSTWO

Mądrze planuje swoja przyszłość ZAWODOZNAWSTWO

„Życie to szalona, cudowna podróż. Panuje w nim chaos, zaraz później przychodzi spokój, a potem wszystko zaczyna się od nowa. Sekret polega na tym, by cieszyć się tą przejażdżką. Każdą jej chwilą.” – Regina Brett

Zmiany w szkołach ponadpodstawowych
Rok szkolny 2020/2021
• Rozpoczynają się zmiany w liceach ogólnokształcących i technikach. Zakończą się one w roku szkolnym 2023/2024;
• 1 września 2020 r. rozpocznie się stopniowe wygaszanie trzyletniego liceum ogólnokształcącego. Na rok szkolny 2020/2021 nie będzie prowadzone już postępowanie rekrutacyjne do klasy I dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego;
• Pierwsi absolwenci ukończą branżową szkołę I stopnia w 2020 r.;
• Utworzenie branżowej szkoły II stopnia nastąpi 1 września 2020 r. Pierwsza rekrutacja kandydatów zostanie przeprowadzona na rok szkolny 2020/2021;
Na rok szkolny 2020/2021 nie będzie prowadzona rekrutacja do klas pierwszych czteroletniego technikum, co oznacza, że z dniem 1 września 2020 r. nastąpi likwidacja klasy pierwszej czteroletniego technikum, a w następnych latach kolejnych klas.
Rok szkolny 2021/2022
Do czasu ukończenia cyklu kształcenia, czyli do dnia 31 sierpnia 2022 r. w oddziałach dotychczasowego trzyletniego liceum uczyć się będą ostatni absolwenci wygaszonego gimnazjum.


Liceum ogólnokształcące
Dotychczasowe 3-letnie liceum ogólnokształcące z dniem 1 września 2019 r. stanie się 4-letnim liceum ogólnokształcącym.
1 września 2020 r. rozpocznie się tym samym stopniowe wygaszanie trzyletniego liceum ogólnokształcącego. Na rok szkolny 2020/2021 nie będzie prowadzone już postępowanie rekrutacyjne do klasy I dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego.
Do czasu ukończenia cyklu kształcenia, czyli do 31 sierpnia 2022 r. w oddziałach dotychczasowego trzyletniego liceum uczyć się będą ostatni absolwenci wygaszonego gimnazjum.
W latach szkolnych 2019/2020–2021/2022w czteroletnim liceum ogólnokształcącym będą prowadzone klasy dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego.
Sytuacja niepromowania uczniów LO
Uczeń klasy I dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego, który w roku szkolnym 2019/2020 nie otrzyma promocji do klasy II, w roku szkolnym 2020/2021 stanie się uczniem klasy I czteroletniego liceum ogólnokształcącego. Uczeń klasy II dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego, który w roku szkolnym 2020/2021 nie otrzyma promocji do klasy III, w roku szkolnym 2021/2022 stanie się uczniem klasy II czteroletniego liceum ogólnokształcącego. Uczeń klasy III dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego, który w roku szkolnym 2021/2022 nie ukończy tej szkoły, w roku szkolnym 2022/2023 stanie się uczniem klasy III czteroletniego liceum ogólnokształcącego. Z dniem 1 września 2019 r. zespół szkół, w skład którego wchodzi gimnazjum i liceum ogólnokształcące stanie się czteroletnim liceum ogólnokształcącym.
Technikum
Dotychczasowe 4-letnie technikum od 1 września 2019 r. zostanie przekształcone w pięcioletnie technikum.
Do roku 2019/2020 prowadzona będzie rekrutacja do dotychczasowego czteroletniego technikum (dla absolwentów gimnazjum), natomiast na rok szkolny 2019/2020 i późniejsze lata rekrutacja będzie prowadzona do pięcioletniego technikum (dla absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej). Na rok szkolny 2020/2021 nie będzie prowadzona rekrutacja do klas pierwszych czteroletniego technikum, co oznacza, że z dniem 1 września 2020 r. nastąpi likwidacja klasy pierwszej czteroletniego technikum, a w następnych latach kolejnych klas.


Sytuacja niepromowania uczniów technikum
Uczeń klasy pierwszej czteroletniego technikum, który nie uzyska promocji do klasy drugiej i nie będzie miał możliwości powtarzania tej klasy w czteroletnim technikum, może kontynuować naukę w klasie pierwszej pięcioletniego technikum. Analogicznie uczniowie klas II-IV czteroletniego technikum, którzy nie uzyskają promocji do klasy programowo wyższej, będę mogli kontynuować naukę w odpowiedniej klasie (II-IV) pięcioletniego technikum. W latach szkolnych 2019/2020-2022/2023 w pięcioletnim technikum będą prowadzone klasy dotychczasowego czteroletniego technikum (odpowiednio klasy I-IV).
Sytuacja niepromowania uczniów zasadniczej szkoły zawodowej
Uczniowie dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej, którzy nie uzyskają promocji do klasy programowo wyższej będą kontynuowali naukę w odpowiedniej klasie branżowej szkoły I stopnia (uczeń klasy I zasadniczej szkoły zawodowej, który nie uzyska promocji do klasy II, będzie kontynuował naukę w klasie I branżowej szkoły I stopnia, uczeń niepromowany do klasy III w przypadku braku możliwości powtarzania klasy drugiej w zasadniczej szkole zawodowej będzie kontynuował naukę w klasie drugiej branżowej szkoły I stopnia, analogicznie będzie w przypadku ucznia klasy trzeciej zasadniczej szkoły zawodowej, który nie ukończy szkoły).
W okresie przejściowym (lata szkolne 2017/2018- 2019/2020) branżowe szkoły I stopnia będą prowadziły klasy dotychczasowej trzyletniej zasadniczej szkoły zawodowej. Do klas tych będą miały zastosowanie przepisy dotyczące dotychczasowych zasadniczych szkół zawodowych, a co za tym idzie uczniowie tych klas otrzymają świadectwa i dyplomy ustalone dla dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej.
Ostatni nabór do klasy pierwszej dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej może zostać przeprowadzony w styczniu 2017 r. – kształcenie w klasie I może rozpocząć się od lutego 2017 r. Zatem 1 września 2017 r. w branżowej szkole I stopnia mogą funkcjonować klasy I-III dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej.
Branżowa szkoła I stopnia
Projekt przewiduje przekształcenie od 1 września 2017 r. dotychczasowej trzyletniej zasadniczej szkoły zawodowej w trzyletnią branżową szkołę I stopnia. Na rok szkolny 2017/2018 nie będzie prowadzona rekrutacja do klas pierwszych trzyletnich zasadniczych szkół zawodowych. Od roku szkolnego 2017/2018 będzie prowadzona rekrutacja kandydatów do klasy pierwszej branżowej szkoły I stopnia. Na lata szkolne 2017/2018 – 2019/2020 do branżowej szkoły I stopnia będzie przeprowadzana rekrutacja absolwentów gimnazjum, od roku szkolnego 2019/2020 przeprowadzana będzie rekrutacja absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej.
Branżowa szkoła II stopnia
Pierwsi absolwenci ukończą branżową szkołę I stopnia w 2020 r., w związku z tym, utworzenie branżowej szkoły II stopnia nastąpi 1 września 2020 r., a pierwsza rekrutacja kandydatów zostanie przeprowadzona na rok szkolny 2020/2021.
Czy szkoły branżowe będą bezpośrednio szkolić do podjęcia pracy po jej zakończeniu? Czy będą dawać jakieś uprawnienia?
Wprowadzenie 2-letniej branżowej szkoły II stopnia zapewnia drożność kształcenia zawodowego w systemie szkolnym. Szkoła ta umożliwi absolwentom branżowej szkoły I stopnia kontynuację kształcenia w systemie szkolnym. Oznacza to, że możliwe będzie uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika oraz otrzymanie świadectwa dojrzałości.
Absolwenci branżowej szkoły II stopnia po uzyskaniu świadectwa dojrzałości będą mogli kontynuować naukę na studiach wyższych.
Utworzenie branżowej szkoły II stopnia dla absolwentów branżowej szkoły I stopnia umożliwi, bez przerywania nauki, przygotowanie się do egzaminu maturalnego. Zarówno uczniowie branżowej szkoły I stopnia, jak i branżowej szkoły II stopnia będą objęci działaniami wychowawczymi.
Osoby dorosłe mogą kontynuować naukę w szkołach dla dorosłych, na kwalifikacyjnych kursach zawodowych lub potwierdzić poziom wykształcenia i kwalifikacji zawodowych w drodze egzaminów eksternistycznych.
Chcemy, aby w branżowej szkole I stopnia realizowane było kształcenie w zakresie jednej kwalifikacji. Po ukończeniu branżowej szkoły I stopnia i zdaniu egzaminu z jednej kwalifikacji absolwent uzyska dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, a także i otrzyma wykształcenie zasadnicze branżowe.
II stopień branżowej szkoły będzie funkcjonował w zawodach, które mają kontynuację na poziomie technika. Po ukończeniu szkoły II stopnia i po zdaniu egzaminu z zakresu drugiej kwalifikacji, absolwent uzyska wykształcenie średnie branżowe oraz dyplom technika. Absolwent branżowej szkoły II stopnia będzie mógł przystąpić do egzaminu maturalnego, a po uzyskaniu świadectwa dojrzałości może kontynuować kształcenie na studiach wyższych.
Absolwenci branżowej szkoły I stopnia kształcący się w zawodach, którzy nie zdecydują się na naukę w branżowej szkole II stopnia, będą mogli podjąć pracę lub wybrać liceum ogólnokształcące dla dorosłych począwszy od II klasy oraz zdecydować się na kwalifikacyjne kursy zawodowe.

Nowe zawody od r. szk. 2019/2020
Nowe rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego będzie obowiązywało od 1 września 2019 r.
Rozporządzenie uwzględnia zawody dotychczas wprowadzone do klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, wprowadza zmiany w zakresie niektórych zawodów, a także określa nowe zawody wprowadzone do kształcenia w systemie oświaty – na podstawie wniosków właściwych ministrów.
Zgodnie z wnioskami właściwych ministrów do kształcenia w systemie oświaty z dniem 1 września 2019 r. wprowadzone zostają nowe zawody wraz z wyodrębnionymi w nich kwalifikacjami:
1. operator maszyn i urządzeń przeróbczych – z kwalifikacją wspólną dla zawodu technik przeróbki kopalin stałych
2. technik programista
3. pracownik pomocniczy gastronomii – kształcenie wyłącznie dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim
4. kelner (na poziomie branżowej szkoły I stopnia) – z kwalifikacją wspólną dla zawodu technik usług kelnerskich (na poziomie technikum).
Rozporządzenie uwzględnia również wniosek Ministra Zdrowia o przywrócenie kształcenia w zawodzie technik farmaceutyczny, w szkole policealnej o okresie kształcenia 2,5 roku.
W wyniku modyfikacji dotychczasowych zawodów powstały nowe zawody, którym zostały nadane nowe symbole cyfrowe:
1. zawód monter izolacji przemysłowych powstał w wyniku grupowania i zintegrowania zawodów blacharz izolacji przemysłowych oraz monter izolacji przemysłowych
2. zawód drukarz został zastąpiony dwoma odrębnymi zawodami: drukarz offsetowy i drukarz fleksograficzny
3. zawód pracownik obsługi hotelowej został wyodrębniony z dotychczasowego zawodu technik hotelarstwa i będzie posiadał kwalifikację wspólną z zawodem technik hotelarstwa
4. zawód technik budowy fortepianów i pianin został zastąpiony zawodem technik budowy i strojenia fortepianów i pianin
5. zawód technik realizacji dźwięku został zastąpiony zawodem technik realizacji nagrań
6. zawód technik realizacji nagrań i nagłośnień został zastąpiony zawodem technik realizacji nagłośnień
7. zawód mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych został zastąpiony zawodem automatyk
8. zawód technik organizacji reklamy został zastąpiony zawodem technik reklamy
9. zawód asystent fryzjera został zastąpiony zawodem pracownik pomocniczy fryzjera
10. zawód kelner (na poziomie technikum) został zastąpiony zawodem technik usług kelnerskich
11. zawód technik obsługi turystycznej został zastąpiony zawodem technik organizacji turystyki
12. zawód technik turystyki wiejskiej został zastąpiony zawodem technik turystyki na obszarach wiejskich
13. zawód operator maszyn i urządzeń hutniczych został zastąpiony zawodem operator maszyn i urządzeń przemysłu metalurgicznego
14. zawód technik hutnik został zastąpiony zawodem technik przemysłu metalurgicznego
15. zawód lakiernik został zastąpiony zawodem lakiernik samochodowy
16. zawód introligator został zastąpiony zawodem operator procesów introligatorskich
17. zawód wędliniarz został zastąpiony zawodem przetwórca mięsa
18. zawód technik dróg kolejowych i obiektów inżynieryjnych został zastąpiony zawodem technik budownictwa kolejowego
19. zawód szkutnik został zastąpiony zawodem monter jachtów i łodzi.
Zmiany są konsekwencją pogłębionej analizy uwag zgłoszonych przez pracodawców, ekspertów i inne podmioty właściwe dla zawodu lub branży.

AKTUALNE ŹRÓDŁA INFORMACJI DOTYCZĄCE WYBORU ZAWODU
https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/ - harmonogram egzaminu ósmoklasisty, przykładowe arkusze egzaminacyjne, informacje o zasadach przeprowadzania egzaminu, komunikaty
https://doradztwo.ore.edu.pl/sciezka-ksztalcenia/- informacja dotycząca ścieżki kształcenia.
www.perspektywy3d.pl – gra diagnostyczna określająca preferencje i predyspozycje zawodowe, 194 filmy o zawodach, planer kariery, poradnik ucznia.
www.perspektywy.pl – informator maturalny, baza uczelni kierunki studiów, opisy zawodów, aktualności edukacyjne.
www.doradztwozawodowe.koweziu.edu.pl – gra edukacyjno-diagnostyczna Tajemnica Aeropolis ( zakładka Multimedia), wyszukiwarka zawodów, informacje i filmy o zawodach,
www.zawodowe.com – opisy zawodów
www.barometrzawodow.pl – aktualności z rynku pracy.
www.praca-enter.pl – badanie własnego potencjału zawodowego, katalog zawodów, zawody deficytowe i rozwojowe.
www.studia.net – kierunki studiów, ośrodki akademickie, poradnik kandydata na studia, studia za granicą.
www.kierunki.net – kierunki studiów pod lupą, popularne kierunki, nowe kierunki studiów.
www.wybierzstudia.nauka.gov.pl – mapa uczelni funkcjonujących na terenie całej Polski , informacje o kierunkach studiów.
www.eures.praca.gov.pl – informacje o warunkach życia i pracy w krajach UE/EOG, zagraniczne oferty pracy.
http://psz.praca.gov.pl - przewodnik po zawodach, klasyfikacja zawodów i specjalności.
https://www.gov.pl rekrutacja do szkół ponadpodstawowych oraz ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2019/2020
http://www.rynekpracy.pl/ - aktualności z rynku pracy
https://yep.academy - informacje o rynku pracy
https://mapakarier.org - ścieżki kariery, opisy zawodów


Zawody przyszłości 2020 / 2030
Na podstawie eksperta z agencji HR Trenkwalder przedstawiamy ranking zawodów
i umiejętności, które będą poszukiwane przez pracodawców i które gwarantują dobre zarobki
oraz dają wiele możliwości budowania kariery.
Zawody, na które jest i będzie zapotrzebowanie
Branża medyczna
Na podstawie dostępnych badań oraz prognoz jest niemal pewne zwiększenie zapotrzebowania na personel o co najmniej 10% w skali kolejnego dziesięciolecia, oraz 25% w kolejnych 30 latach, patrząc przez pryzmat jedynie krajów europejskich. Dotyczy to stanowisk: lekarzy, pielęgniarek, fizjoterapeutów, trenerów, ratowników medycznych, opiekunów osób starszych, czy dietetyków. –Piotr Matan, National Key Account and BPO Development Manager, Trenkwalder
Inżynierowie odnawialnych źródeł energii
Według statystyk w USA, w latach 2016 – 2026 zapotrzebowanie na inżynierów specjalizujących się w fotowoltaice zwiększy się o 115%, a w energii wiatrowej o 95%. Te zmiany dotyczyć będą większości krajów, tym mocniej, im większy nacisk będzie kładziony na pozyskiwanie energii w sposób ekologiczny.W Polsce na ten moment są to specjalizacje niszowe, ale w najbliższych lat powinno to ulec zmianie.
Robotnicy wykwalifikowani i niewykwalifikowani
Wśród 10 stanowisk, przedstawionych w raporcie Trenkwalder „Rynek pracy oczami pracodawców. Efektywność i plany rekrutacyjnej na drugą połowę 2019”, pracodawcy wskazali takie jak: operator maszyn, elektryk i elektromechanik, operator wózka widłowego, pracownik produkcji, magazynier.
Zawody, gwarantują sukces ekonomiczny
1.IT i programowanie
Jeszcze przez wiele lat zarobki w branży IT będą znacznie powyżej średniej. Wynika to zarówno z ciągłego niedoboru specjalistów, jak i z wysokiej wartości wnoszonej przez tę branżę pracy. Warto jednak śledzić to, jakie języki zyskują na popularności i zawsze trzymać rękę na pulsie. Do niedawna jednymi z lepiej płatnych języków były Java, Ruby, Python i C. Teraz (w ujęciu globalnym) jest to Go, Clojure, F# i Scala.
2.BPO/SSC
Bardzo dynamicznie rozwija się sektor BPO i w 2020 roku. Poszukiwane będą osoby z bardzo dobrą znajomością języków obcych, specjaliści księgowości i finansów. - mówi ekspert Trenkwalder.
3.Analityka biznesowa
Inżynier danych i oraz specjaliści Data Science to według serwisu StackOverflowjedne z najbardziej opłacalnych i jednocześnie pożądanych zawodów w 2019 roku. Zapotrzebowanie na tych fachowców będzie się zwiększać, bo potencjał w danych dla każdego obszaru biznesu jest ogromny.
Zawody, które jeszcze nie istnieją
Wielu zawodów, które będą poszukiwane za kilka lat, jeszcze nawet nie ma. To położenie doświadczą już na rynku rekruterzy, którzy otrzymują zadania na znalezienie Świętego Graala.
Faktycznie, zdarzają nam się rekrutacje na stanowiska, do których nie przygotowuje jeszcze żadna szkoła ani kurs. Są one związane najczęściej z zastosowaniem zaawansowanych technologii lub obsługą nowoczesnych, często niszowych maszyn i urządzeń. Dla przykładu, dla branży mediowej rekrutowaliśmy kilka lat temu specjalistę ds. programmatic. Wówczas była to nowość i specjalistów spełniających wymagania było w Polsce naprawdę niewielu. – wspomina Piotr Matan z Trenkwalder.
W jakich branżach trzeba być na bieżąco?
Wiele nowych zawodów pojawi się w obszarze technologii - nowych maszyn..
Następna nisza to świat reklamy i marketingu, który ma wpływ na zwiększenie konsumpcji. Następuje również wzrost zainteresowania ekonomią społeczną, które wygenerują kilka nowych zawodów np Ubera to zawód, który powstał w wyniku wzrostu popularności shared economy.
Branża szeroko pojętej rozrywki – szczególnie, kierowanej do osób w wieku średnim i starszym. Zwiększa zapotrzebowanie na alternatywne metody spędzania czasu (np. kreator rzeczywistości wirtualnej).
IT- umiejętności cyfrowe w przyszłości
Programista (zwłaszcza dobry i z doświadczeniem) na całym świecie to gwarancja dobrej pracy. Zapotrzebowanie na ten zawód rośnie i nic tego trendu nie zakłóci.
Według World Economic Forum aż 65% dzisiejszych uczniów szkoły podstawowej będzie pracowało w zawodzie, który jeszcze nie istnieje
Ekspert Trenkwalder wymienia na jakie kompetencje warto kłaść nacisk.
Obok umiejętności cyfrowych i technicznych, związanych z rozwojem nowoczesnych technologii, niezwykle ważne staną się umiejętności miękkie. To jest coś, w czym robot nie zastąpi człowieka. Kilka lat temu Światowe Forum Ekonomiczne zdefiniowało listę tych umiejętności i uznało, że w najbliższych latach będą one kluczowe na rynku pracy. Są to: kompleksowe rozwiązywanie problemów, krytyczne myślenie, kreatywność, zarządzanie ludźmi, współpraca, inteligencja emocjonalna, wnioskowanie i podejmowanie decyzji, negocjacje i elastyczność poznawcza.
Polecam obecnym uczniom i studentom, aby już teraz rozwijali te kompetencje, angażując się w działalność organizacji studenckich, biorąc udział stażach, wymianach, czy akcjach społecznych.

Opiekun: Marta Cebula

Żródło:
https://reformaedukacji.men.gov.pl
https://interviewme.pl/…/zawody-przyszlosci-najbardziej-pos…
https://www.praca.pl/poradniki/warto-wiedziec
https://www.wielkieslowa.
http://lcre-lomza.webd.pl/s